15 juni 2009

Förslag till NY skollag

Förslaget till ny skollag kom idag och den gjorde att chansen att få in Linnéa i en vanlig skola tyvärr minskar till skolministerns stora glädja.
Nu får man hoppas att FUB, Svenska DS föreningen och andra skriver och meddelar vad de tycker om detta.
Att särskolan ska vara kvar är ok tycker jag men att skriva in luddiga saker i skollagen var för jävligt.

Men det är bara att inse att skolministen får de han vill och det är att Linnéor ska gömmas undan och inte synas i hans perfekta skolvärd.
Denna man TROR att jag och andra som vill att våra barn ska gå i den vanliga skolan TROR att det är för att vi TROR att våra barn klarar av alla krav som ska uppfyllas för ett "vanligt" skolbarn.
Snacka om att han TROR fel.
Självklart vet jag att Linnéa inte kommer lära sig allt och inte nå upp till alla skolkrav.
Men lära sig nya saker vet jag att hon kommer göra.

Förslag:
Försöksverksamheten med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång görs permanent och skrivs in i skollagen.
Barn ska dock utan vårdnadshavares medgivande kunna placeras i grundsärskolan om det med hänsyntill barnets bästa finns synnerliga skäl för detta.

Skollagsberedningens förslag
Enligt 2 § lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång ska barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda tas emot i särskolan.
Om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att barnet tas emot i särskolan, ska barnet fullgöra skolplikten enligt vad som gäller för barn i allmänhet i skollagen.
Skollagsberedningen anser att det är viktigt att barnets vårdnadshavare ska kunna välja skolform för sina barn. Beredningen anser dock att hänsyn till barnets bästa ska vara styrande vid val av skolform. Därför införs också en ventil som innebär att barnet kan placeras i grundsärskolan utan medgivande från barnets vårdnadshavare med hänsyn till barnets bästa om det finns synnerliga skäl för detta. Att det ska krävas synnerliga skäl för en sådan placering innebär att ventilen bara ska användas i undantagsfall när det är uppenbart att eleven inte har förutsätt-ningar att klara av en utbildning i grundskolan.
Den ovan föreslagna utredningen bör enligt Skollagsberedningen skapa en bred och saklig grund för att fatta beslut om vilken skolform som är bäst lämpad för barnet.
För att vårdnadshavare i realiteten ska kunna utnyttja sin rätt att välja skolform krävs att skolan på ett tidigt stadium informerar om denna rättighet.
Skolan bör föra en fortlöpande dialog med barnets vårdnadshavare för att garantera deras valfrihet och för att de ska kunna bedöma effekterna av sitt ställningstagande. Av informationen bör det därför framgå vilka krav som ställspå eleverna i de olika skolformerna, vilka krav elevens vårdnadshavare kan ställa på skolan samt vilka möjligheter skolan har att tillgodose elevens särskilda behov.

Hela förslaget till ny skollag finns att läsa här http://www.regeringen.se/sb/d/11355/a/128290

1 kommentar:

Ulla sa...

Jag tycker inte att det är ett bra förslag. Vi föräldrar ska få bestämma var barnen ska gå i skolan någonstans. Och även om barn har en utvecklingsstörning så lär de sig saker. Bedrövligt med överförmynderi tycker jag.